Regionalt biobankscentrum

Södra sjukvårdsregionen

Startsida

Välkommen


Vi på Regionalt biobankscentrum har hand om regulatoriska frågor som rör insamling, förvaring och användning av prov som sparas i biobanker inom Södra sjukvårdsregionen dvs i Region Skåne, Region Halland, Region Kronoberg och Landstinget Blekinge.


RBC är ett sjukvårdsregionalt service- och kompetenscentrum och ett stöd till vårdgivare, forskare, läkemedelsföretag och till allmänhet gällande frågor som berörs av biobankslagen. Vi tillhandahåller även informationsmaterial.
 

Regionalt Biobankcentrum

RBC Syd är ett av 6 Regionala Biobankscentra. RBC arbetar med regulatorisk biobanksservice (vård och forskning) och hanterar merparten av det biobanksadministrativa arbetet och har även kontakt med myndigheter.

Biobanksfaciliteter

Biobanksavdelning 47 (BD47) är Region Skånes gemensamma biobanksfacilitet och arbetar med operativ biobanksservice samt hanterar merparten av det praktiska arbetet gällande den fysiska hanteringen utav biobanksprov.

 

Innan biobanksansökan skickas till RBC Syd för administrativ granskning och beslut, ska en kontakt ha tagits med ansvarig för aktuell biobanksavdelning där prov kommer att sparas och förvaras.

I förkommande fall då förvaring planeras vid biobanksavdelning BD47 ska en överenskommelse angående förvarig tecknas med ansvarig.

Kontakta deras funktionsbrevlådan här RS136BD47@skane.se

 


 

Nyheter

 

Förslag till ändringar i lagen om etikprövning
En remissförfrågan gällande Betänkandet Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:107) har gått ut till alla landsting och regioner. Läs mer här

 

Framtidens biobanker kan snart vara här
Inrättande av ett nationellt biobanksregister och förtydligande i patientlagen att patienten har rätt att få information om prov ska sparas i en biobank. Det är några av de förslag som Utredningen om regleringen av biobanker överlämnat till statsrådet. Läs mer här

 

Regeringens satsningar på biobanker i budgetpropositionen för 2018
Sverige har unika samlingar av biologiskt material i olika biobanker som tillsammans med välutvecklade persondataregister utgör en stor potential för forskning och innovation. Regeringen föreslår därför en satsning på en nationell forskningsinfrastruktur för insamlande och bevarande av biologiskt material från människor i biobanker. Läs mer här

 

Nytt interaktivt hjälpmedel för att underlätta biobanksansökan
Vid ansökan om tillgång till prov kan det upplevas som svårt att veta vilka blanketter och bilagor som ska fyllas i till en biobanksansökan. Läs mer här

 

Vetenskapsrådet stödjer satsning av ny nationell biobanksinfrastruktur
Vetenskapsrådet har tagit beslut om att bevilja medel för uppbyggnad av en ny organisation för biobanker i Sverige.

För närvarande hanterar svenska biobanker över 150 miljoner prov. Läs mer här

 

Hur många biobanksavtal hanteras i Svergie varje år?
Under våren 2017 har en nationell sammanställning över antal biobanksavtal genomförts. Statistiken har inhämtats via landstingens/regionernas biobankssamordnare.

En sammanställning finns på följande länk statistik biobanksavtal 2016

 

 

Lista över forskningsprovsamlingar

Bild

Med förvaringsplats inom Biobanksavdelning 47
tillhörande Region Skånes biobank,
klicka på bilden.


Nyheter från Nationellt biobanksråd
Stärkt samarbete för en nationell biobanksinfrastruktur. Läs mer i Nyhetsbrev nr 19

 

Ny nationell granskningsrutin för tillgång till befintliga prov från flera biobanker
Handläggningen av avtal för tillgång till befintliga prov är många gånger tidskrävande för den enskilda biobanken och inte sällan är ansökan ofullständig eller inte helt..... Läs mer här


Angående biobanksutredningens direktiv om användningen av prov från PKU-Biobanken. Läs mer här


Aktuell information från SKL gällande biobanker i Sverige.
Här kan du hitta mera information om biobanker i Sverige..... Läs mer här


E-learning om biobankslagen
Läkemedelsakademin, Nationella biobanksrådet, ASCRO och LIF har i ett samarbete tagit fram en grundläggande utbildning i biobankslagen. Mer information om utbildningen som grundar sig på material framtaget av Nationella biobanksrådet finns på Läkemedelsakademins hemsida.


SWElife väljer att satsa på standardiserad blodprovsinsamling i Sverige. Läs mer här

Kalender

 

April 2018

Inbjudan till Nationell biobanksutbildning i Stockholm 10 april 2018
Utredning om ny biobankslag, GDPR, ny EU-förordning om kliniska prövningar, EPN blir myndighet, Nationella biobanksrådet har blivit Biobank Sverige.
Välkommen till en dag med fokus på nyheter i biobanksvärlden!
Länk med information och registrering…finns här.

 


Uppdaterad 2018-02-23 av Helena Lundvall