Regionalt biobankscentrum

Södra sjukvårdsregionen

Startsida

Välkommen till Regionalt Biobankscentrum


För närvarande har Regionalt Biobankscentrum mycket hög belastning vilket kan resultera i längre handläggnings och svarstider.

 

Vi på Regionalt biobankscentrum har hand om regulatoriska frågor som rör insamling, förvaring och användning av prov som sparas i biobanker inom Södra sjukvårdsregionen dvs i Region Skåne, Region Halland, Region Kronoberg och Landstinget Blekinge.


RBC är ett sjukvårdsregionalt service- och kompetenscentrum och ett stöd till vårdgivare, forskare, läkemedelsföretag och till allmänhet gällande frågor som berörs av biobankslagen. Vi tillhandahåller även informationsmaterial.

 

RBC Syd är ett av 6 Regionala Biobankscentra. RBC arbetar med regulatorisk biobanksservice (vård och forskning) och hanterar merparten av det biobanksadministrativa arbetet och har även kontakt med myndigheter.Tänk på att....

Biobanksfaciliteten Biobanksavdelning 47 (BD47) är en av Region Skånes biobanksavdelningar, tillhörande Region Skånes Biobank.

Biobanksfaciliteten arbetar med operativ biobanksservice samt hanterar merparten av det praktiska arbetet gällande den fysiska hanteringen utav biobanksprov.

 

Innan biobanksansökan skickas till RBC Syd för administrativ granskning och beslut, ska en kontakt ha tagits med ansvarig för aktuell biobanksavdelning där prov kommer att sparas och förvaras.

I förkommande fall då förvaring planeras vid biobanksavdelning BD47 ska en överenskommelse angående förvarig tecknas med ansvarig.

Kontakta deras funktionsbrevlådan här RS136BD47@skane.se

 


 

Nyheter

 

För närvarande har Regionalt Biobankscentrum mycket hög belastning vilket kan resultera i längre handläggnings och svarstider.

 

Biobank Sverige öppnar helpdesk för biobanksetik och juridik
Den 29 oktober lanseras Biobank Sveriges ELSI Helpdesk. Supporttjänsten erbjuder rådgivning och information om etiska, legala och sociala frågor som kan uppstå när man samlar in, hanterar och forskar på humana prov.... Läs mer här

 

En ny etikprövningsmyndighet ska bildas
Förslag om att bilda en ny central myndighet för etikprövning av forskning som avser människor överlämnades i en proposition i november 2017. Propositionen, med förslag av ändringar i etikprövningslagen (2003:460), syftar till att göra tillämpningen av regelverket mer effektivt och enhetligt.... Läs mer här

 

Utökat uppdrag till Datainspektionen
Datainspektionen blir tillsynsmyndighet för den svenska tillämningen av GDPR. Med anledning av detta och för att ytterligare förstärka skyddet för enskildas personliga integritet och möjliggöra för tjänster som ökar medborgarnas livskvalitet har regeringen utökat Datainspektionens uppdrag gällande integritetsfrågor. Myndigheten får fler uppgifter och fler befogenheter, t.ex. ta emot och hantera rapporter om personuppgiftsincidenter enligt GDPR... Läs mer här

 

EU:s dataskyddsförordning (2016/679)
EU:s dataskyddsförordning (i dagligt tal kallat GDPR) började tillämpas i Sverige den 25 maj 2018 och ersätter därmed den befintliga personuppgiftslagen (PUL). GDPR reglerar all behandling av personuppgifter som sker i en personuppgiftsansvarigs verksamhet.... Läs mer här

 

Biobank Sverige tillsätter Provservicekoordinatorer
I takt med att sjukvårdsintegrerad biobankning implementeras inom allt fler landsting/regioner ökar efterfrågan på att nyttja denna infrastruktur för nationella insamlingar av biobanksprov för forskning. För att underlätta för forskare/prövare samt involverade biobanker har en nationell rutin för samordning vid uppstart av nationella insamlingar inrättats... Läs mer här

 

Nya roller för att stärka Biobank Sverige
Biobank Sverige utökar sin satsning och tillsätter en nationell IT – och verksamhetsgrupp som ett steg mot genomförandet av en nationell IT-strategi för biobankning... Läs mer här

 

Den 25 maj 2018 började GDPR gälla, se länk nedan hur Region Skåne behandlar dina personuppgifter...Till Region Skånes hemsida

 

Sommaren närmar sig och det är stort tryck på RBC med inkomna ärenden. Längre handläggningstider kan därför förekomma fram till augusti/september!

 

Ny biobanksguide lanserad!
Biobank Sverige har tillsammans med representanter från Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech, Uppsala Universitet, RBC Sydöstra sjukvårdsregion och Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram en guide som beskriver biobanker i Sverige och hur humanbiologiska prov kan användas i forskning och klinisk prövning.... Läs mer här

 

Biobankguide, this guide describes biobanks in Sweden and how samples can be used in research and clinical trials. For more information about the Biobankguide....Read more here

 

Nyhetsbrev nr 20 från Biobank Sverige
De senaste nyheterna från Biobank Sverige (f.d. Nationella biobanksrådet och BBMRI.se) med information av betydelse för hantering av biobanksprov i din verksamhet..... Läs mer här

Är du ännu inte prenumerant, men intresserad av att få vårt nyhetsbrev? Skicka en förfrågan till info@biobanksverige.se och ange din e-mailadress.

 

Intresseanmälan föreläsningar hösten 2018
Vill ni att RBC kommer och föreläser inom er verksamhet i höst?
Inkom med intresseanmälan senast den 15:e maj.
Skicka anmälan till rbcsyd@skane.se
Följande information ska finnas:

  • Berörd verksamhet
  • Kontaktperson (namn, e-mail och telefon)
  • Förslag på önskade datum (gärna flera)
När RBC sammanställt inkomna förfrågningar så återkommer vi.

 

Biobank Väst - nytt namn
I juni 2017 slogs Sahlgrenska biobank och Regionalt biobankscentrum väst samman och den nybildade enheten har nu fått namnet Biobank Väst. Läs mer här

 

Regeringen etablerar Life Science kontor
I veckan presenterade näringsminister Mikael Damberg, forskningsminister Helene Hellmark Knutsson och socialminister Annika Strandhäll regeringens nya satsning inom life science. Läs mer här

 

Förslag till ändringar i lagen om etikprövning
En remissförfrågan gällande Betänkandet Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:107) har gått ut till alla landsting och regioner. Läs mer här

 

Framtidens biobanker kan snart vara här
Inrättande av ett nationellt biobanksregister och förtydligande i patientlagen att patienten har rätt att få information om prov ska sparas i en biobank. Det är några av de förslag som Utredningen om regleringen av biobanker överlämnat till statsrådet. Läs mer här

 

Regeringens satsningar på biobanker i budgetpropositionen för 2018
Sverige har unika samlingar av biologiskt material i olika biobanker som tillsammans med välutvecklade persondataregister utgör en stor potential för forskning och innovation. Regeringen föreslår därför en satsning på en nationell forskningsinfrastruktur för insamlande och bevarande av biologiskt material från människor i biobanker. Läs mer här

 

Nytt interaktivt hjälpmedel för att underlätta biobanksansökan
Vid ansökan om tillgång till prov kan det upplevas som svårt att veta vilka blanketter och bilagor som ska fyllas i till en biobanksansökan. Läs mer här

 

Vetenskapsrådet stödjer satsning av ny nationell biobanksinfrastruktur
Vetenskapsrådet har tagit beslut om att bevilja medel för uppbyggnad av en ny organisation för biobanker i Sverige.

För närvarande hanterar svenska biobanker över 150 miljoner prov. Läs mer här

 

Hur många biobanksavtal hanteras i Svergie varje år?
Under våren 2017 har en nationell sammanställning över antal biobanksavtal genomförts. Statistiken har inhämtats via landstingens/regionernas biobankssamordnare.

En sammanställning finns på följande länk statistik biobanksavtal 2016

 

 

Lista över forskningsprovsamlingar

Bild

Med förvaringsplats inom Biobanksavdelning 47
tillhörande Region Skånes biobank,
klicka på bilden.


Nyheter från Nationellt biobanksråd
Stärkt samarbete för en nationell biobanksinfrastruktur. Läs mer i Nyhetsbrev nr 19

 

Ny nationell granskningsrutin för tillgång till befintliga prov från flera biobanker
Handläggningen av avtal för tillgång till befintliga prov är många gånger tidskrävande för den enskilda biobanken och inte sällan är ansökan ofullständig eller inte helt..... Läs mer här


Angående biobanksutredningens direktiv om användningen av prov från PKU-Biobanken. Läs mer här


Aktuell information från SKL gällande biobanker i Sverige.
Här kan du hitta mera information om biobanker i Sverige..... Läs mer här


E-learning om biobankslagen
Läkemedelsakademin, Nationella biobanksrådet, ASCRO och LIF har i ett samarbete tagit fram en grundläggande utbildning i biobankslagen. Mer information om utbildningen som grundar sig på material framtaget av Nationella biobanksrådet finns på Läkemedelsakademins hemsida.


SWElife väljer att satsa på standardiserad blodprovsinsamling i Sverige. Läs mer här

Kalender

 

2019

Nationell Biobankskonferens 26-27 mars 2019 i Göteborg
Nu är det dags igen för Nationell Biobankskonferens som arrangeras av Biobank Sverige. Under två dagar samlas runt 250 deltagare för att utbyta kunskap, bygga nätverk och diskutera biobanksfrågor. Årets tema är ”Biobank Sverige – från idé till verklighet”... Läs mer här

 


Uppdaterad 2018-11-01 av Helena Lundvall